Catalunya Sud: Regió del Coneixement  es fonamenta  en la necessitat de que Catalunya desenvolupi una política regional interna pròpia, amb un sistema de presa de decisions d’àmbit regional sobre planificació i desenvolupament, del qual formaria part el corresponent a les comarques meridionals.  Els elements que aquest sistema hauria de tenir, a partir de l’oportunitat que representa la política europea de cohesió i desenvolupament regional centrada en l’especialització intel·ligent (RIS3), la qual permet identificar les regions amb activitat econòmica i social basada en el coneixement.

La Unió Europea planteja nous reptes per a les regions per afavorir la recuperació econòmica i la millora del benestar dels seus ciutadans , així,  la política regional europea  facilita  la identificació de la Catalunya Sud com a regió del coneixement, i fa possible la definició operativa de la regió Catalunya Sud.

Aquesta és, en primer lloc, una necessitat que sorgeix de baix a dalt, a partir de la inquietud i demanda manifestada recurrentment per diferents estaments de la societat de les comarques meridionals de Catalunya cada cop que calia prendre una decisió estratègica d’abast regional (en infraestructures, en salut, en turisme, en implantació industrial, en desenvolupament de visió de futur compartida…); però també ho és, per permetre una millor aplicació de les polítiques europees de creixement amb cohesió.

La Càtedra Universitat i Regió del Coneixement de la URV assumeix la missió de facilitar i contribuir a l’organització d’un sistema de governança per a la Catalunya Sud com a regió del coneixement.
Així mateix , sorgeix  el Grup Impulsor de la Catalunya Sud Regió del Coneixement , que juntament amb la Diputació i la pròpia Càtedra de la URV , decideixen fer un salt endavant en el desenvolupament de tota la regió i la seva  la diversitat.

Partim d’una baixa consciencia de regió i del nostre potencial real cosa que es reflecteix per la inexistència d’un relat compartit i comença a caminar amb fonaments sòlids i una visió compartida de futur i amb una estratègia conjunta.

Per tant es del tot necessari la cooperació entre els actors públics, el sector empresarial, els governs locals i la societat civil per abordar grans reptes i oportunitats que només seran efectius de manera conjunta abordant una prospectiva de futur amb:

  • Introducció de la prospectiva de regió
  • Desenvolupar consciència inicial de Regió Catalunya Sud
  • Construir i enfortir el capital social
  • Visualitzar un futur per a la regió. Canvis de paradigma, estratègies concretes, visió integral..
  • Governança

*Publicat a Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

*Grup Impulsor de la Catalunya sud Regió del Coneixement