ImpulsCatSud Regió del Coneixement i el clúster TIC Catalunya Sud han presentat el 1er. Estudi sobre Talent Digital a les comarques de Tarragona.

L’informe quantifica l’elevadíssima demanda de professionals de les noves ecnologies , que hi ha a tots els sectors de l’economia de Tarragona.

Un dels principis fundacionals de l’Associació Impuls CatSud, és el d’aportar coneixement per créixer com a Regió i donar veu a les necessitats de les empreses, essent el Talent una de les més importants.

L’informe fet en base les dades de més de 300 empreses , posa de manifest la generació de 767 ofertes de perfils TIC, durant el els 3 primers trimestres de l’any 2022, es a dir entre Gener i Setembre, i que aquestes suposen un 17 % de les que es varen registrar a Catalunya.

Es constata igualment que les empreses necessiten més professionals per seguir creixent i és important saber quins són els perfils clau per orientar els plans d’estudis universitaris o cicles formatius , o tal vegada posicionar-nos amb ofertes formatives pròpies i reglades.

Partint de la realitat que és denota en l’estudi, i la demanda existent, es planteja de realitzar una ampliació del mateix, comptant amb un sector més ampli d’empreses dels diferents sectors i d’un l’evolució d’aquest mercat de treball decisiu per a empreses de tots els sectors en el context de la digitalització.

Des d’Impuls CatSud, posem l’accent en disposar d’una eina bàsica informativa i fiable i útil en la presa de decisions estratègiques en l’àmbit formatiu

Descarregar document PDF [ 668 Kb ]